امروز: چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
اداره کل استاندارد استان قم

ویرایش جدید دستورالعمل واحدهای نمونه

شرایط و ضوابط لازم جهت حضور در فرآیند انتخاب واحد نمونه
۶-۳-۱ هر واحدی که دارای تعدادی فرآورده مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد باشد صرفاً در صورتی می تواند در فرآیند انتخاب واحد نمونه حضور یابد که برای همه  فرآورده­های مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد پروانه کاربرد علامت استاندارد را دریافت کرده باشد و برای  فرآورده مورد ارزیابی، پروانه کاربرد علامت استاندارد حداقل باسابقه یک سال را دارا باشد. (ارسال مجوز تولید و پروانه کاربرد علامت استاندارد برای همه  فرآورده­ها و همچنین ثبت در سامانه نظارت براجرای استاندارد الزامی است)

یادآوری۱: در صورتی که واحد متقاضی برای  فرآورده­هایی که در بازه زمانی کمتر از یکسال مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد شده است تشکیل پرونده داده و طبق ضوابط و مقررات فرایند دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد برای آن  فرآورده در دست اجراست، حضور در فرآیند انتخاب واحد نمونه بلامانع است.

۶-۳-۲ واحدی می­تواند در فرآیند انتخاب واحد نمونه حضور یابد که برای هیچ یک از فرآورده ها، عدم انطباق اثبات شده­ای نداشته باشد.

۶-۳-۳ واحد تولیدی در یکسال مورد ارزیابی باید حداقل ۳ دوره متوالی نتیجه آزمون/ بازرسی فنی برای تمامی فرآورده ها داشته باشد.

۶-۳-۳-۱ در صورتی که اداره کل استاندارد استان دلایل موجه برای نتایج آزمون/ بازرسی فنی کمتر از ۳ دوره متوالی داشته باشد باید گزارش مکتوب به همراه اسناد و مدارک، جهت بررسی در کمیته تخصصی و تصمیم گیری درکمیته راهبری به دبیرخانه کمیته تخصصی ستاد ارسال نماید.

۶-۳-۳-۲ ارسال حداقل۳ دوره متوالی نتیجه آزمون/ بازرسی فنی برای فرآورده مورد ارزیابی الزامی است مگر در مواردی که مشمول زیر بند ۶-۳-۳-۱ شود که در این ­­صورت آخرین نتایج متوالی سنوات قبل نیز باید مورد ارزیابی قرار ­گیرد.

۶-۳-۳-۳ ثبت کلیه نتایج آزمون/ بازرسی فنی در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد الزامی است.

۶-۳-۴  چنانچه در طول دوره ارزیابی، از طرف سازمان علیه واحد تولیدی اعلام جرم شده باشد، نمی تواند در فرآیند ارزیابی شرکت کند.

۶-۳-۵ چنانچه واحد تولیدی مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد در فرآیندها و سامانه های انرژی بر صنعتی باشد ولی تاکنون ضوابط و مقررات را استقرار نداده ­است حق شرکت در انتخاب واحد نمونه را ندارد. معیار مصرف انرژی واحد تولیدی تجهیزات انرژی بر باید حداقل جزء سه رتبه برتر انرژی مطابق استانداردهای ملی مرتبط باشد.

یادآوری: معیار ارزیابی، گواهی انطباق معیار مصرف انرژی سال گذشته و قرارداد با شرکت بازرسی فنی انرژی ذیصلاح در سال مورد ارزیابی می باشد. به عنوان مثال برای انتخاب واحد نمونه سال ۱۳۹۸-۱۳۹۷، گواهی انطباق معیار مصرف انرژی سال ۱۳۹۷ و قرارداد بازرسی فنی انرژی سال ۱۳۹۸ الزامی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح عوامل مورد ارزیابی
۱- استمرار در حفظ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای فرآورده مورد ارزیابی (عدم ابطال یا تعلیق) (هرسال ۱ امتیاز حداکثر۱۰ امتیاز)

یادآوری: در صورت ابطال یا تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد، مبنای محاسبه استمرار پس از رفع ابطال یا تعلیق می باشد.

 

۲- عدم وجود نقص بحرانی و عمده در سنوات قبل برای فرآورده مورد ارزیابی (در مجموع ۴ امتیاز)

–      برای یک سال قبل (۲ امتیاز)

–      برای سنوات قبل بیش از یکسال (هرسال ۱ امتیاز حداکثر ۲ امتیاز)

 

۳- کامل بودن آزمایشگاه واحد تولیدی (در مجموع ۱۰ امتیاز)

–      کامل بودن آزمایشگاه برای آزمون فرآورده مورد ارزیابی(۴ امتیاز)

–      کامل بودن آزمایشگاه برای آزمون سایر فرآورده­های تولیدی (برای هر  فرآورده یک امتیاز حداکثر ۲ امتیاز)

–      دارا بودن گواهینامه ۱۷۰۲۵ برای آزمون فرآورده مورد ارزیابی (۲ امتیاز)

–      دارا بودن گواهینامه ۱۷۰۲۵ برای سایر فرآورده­های تحت پوشش (برای هر  فرآورده یک امتیاز حداکثر ۲ امتیاز)

 

۴- مشارکت واحد تولیدی در تدوین، تجدید نظر استاندارهای ملی در رشته صنعتی مربوط. (حداکثر ۹ امتیاز)

–      مشارکت به عنوان دبیر. (به ازای هر استاندارد ۳ امتیاز)

–      مشارکت به عنوان عضو. (به ازای هر استاندارد۱ امتیاز)

 

۵- مشارکت واحد تولیدی در تدوین استانداردهای منطقه ای یا بین المللی در رشته صنعتی مربوط. (حداکثر ۶ امتیاز)

–      مشارکت به عنوان مسئول پروژه تدوین استانداردهای منطقه ای یابین المللی ازواحد تولیدی. (به ازای هراستاندارد ۶ امتیاز)

–      مدیریت دبیرخانه کمیته فنی متناظر در واحد تولیدی. (به ازای هر دبیرخانه ۳ امتیاز)

یادآوری: اخذ تأییدیه در خصوص بندهای فوق و بخصوص فعال بودن دبیرخانه کمیته فنی متناظر باید از دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استاندارهای بین المللی استعلام شود.

 

۶- صادرات واحد تولیدی ) حداکثر۶ امتیاز )

–      اگر واحد تولیدی برای  فرآورده مورد ارزیابی صادرات دارد (۴ امتیاز)

–      اگر میزان صادرات نسبت به سال قبل افزایش داشته است (۲ امتیاز)

مدارک و مستندات باید توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مربوطه تایید و صحه گذاری گردد.

۷- دارا بودن پروانه استاندارد تشویقی. (به ازای هر پروانه ۳ امتیاز حداکثر ۹ امتیاز)

برای واحد تولیدی که تک محصول است و همچنین برای واحدهای تولیدی که  فرآورده تشویقی تولید نمی­کنند از ضرایب ترمیم برای جبران امتیاز این بند استفاده می شود.

۱) در صورتی که تمامی فرآورده های یک واحد تولیدی مشمول مقررات استاندارد اجباری باشد، امتیاز کسب شده آن واحد تولیدی با ضریب ۱/۱ محاسبه می گردد.

۲) در صورتی که واحد تولیدی صرفا یک فرآورده خارج از شمول مقررات استاندارد اجباری داشته باشد، امتیاز کسب شده آن واحد تولیدی با ضریب ۰۶۵/۱ محاسبه می گردد.

۳) در صورتی که واحد تولیدی صرفا دو فرآورده خارج از شمول مقررات استاندارد اجباری داشته باشد، امتیاز کسب شده آن واحد تولیدی با ضریب ۰۳۲/۱ محاسبه می گردد.

 

۸- تعداد کل پروانه های کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی برای واحدهای  تولیدی (در مجموع ۶ امتیاز)

–      برای حداقل ۵ پروانه ۲ امتیاز

–      برای بیش از ۵ پروانه به ازاء هر پروانه ۵/۰ امتیاز

۹- دارابودن گواهینامه های سیستم مدیریت معتبر در سطوح ملی و بین المللی. (به ازای هرگواهینامه۲ امتیاز حداکثر۶ امتیاز)

گواهینامه ای که مدت اعتبار چند ساله داشته و از تاریخ صدور آن نیز یک سال گذشته باشد لازم است تا مدارک تائید ممیزی مراقبتی آن، به منظور صحه گذاری اعتبار ، به همراه گواهینامه اصلی ارسال گردد.

یادآوری۱: مرجع تشخیص صلاحیت سازمان­های صدورگواهینامه ملی و بین المللی، مرکزملی تأیید صلاحیت ایران است.

یادآوری ۲: فهرست مراجع صدور گواهینامه ملی و بین المللی از مرکز ملی تایید صلاحیت باید استعلام و توسط ادارات کل استانی به واحدهای تولیدی اطلاع رسانی شود.

۱۰- میزان فعالیت­های آموزشی واحد تولیدی (حداکثر ۱۰ امتیاز)

۴
امتیاز آموزشی
متوسط سرانه آموزش
مجموع کل نیروی انسانی که دارای سوابق بیمه

می باشند

کل ساعات آموزش
متوسط سرانه آموزش

 

آموزش کارکنان واحد تولیدی بر اساس متوسط سرانه آموزش. (به ازای هر۴ نفرساعت، یک امتیاز)

 

 

 
یادآوری ۱: دوره­های آموزشی صرفاً درصورتی مورد تایید است که برای آن گواهینامه از سوی اداره کل، مراکز آموزشی تایید صلاحیت شده سازمان و وزارتخانه­ها یا دستگاه­های دولتی مرتبط صادر شده باشد.

یادآوری ۲: میزان ساعات آموزش مدیرکنترل کیفیت صرفاً در صورتی درمحاسبات فوق الذکر منظور می گردد که مازاد بر ۲۰ ساعت آموزش باشد.

۱۱- مدیر کنترل کیفیت: (حداکثر ۱۰ امتیاز)

الف ) تداوم حضور یک مدیر کنترل کیفیت معین در واحد تولیدی مورد ارزیابی. (به ازای هر سال۱ امتیاز)

ب) در صورت تغییر مدیر کنترل کیفیت و اشتغال مدیر کنترل کیفیت با تجربه، ارائه مدارک گواهی اشتغال برای سالهای حضور در واحد تولیدی مشابه. (به ازای هر سال نیم امتیاز)

یادآوری ۱: مجموع امتیازات زیر بند های (الف و ب) حداکثر ۶ امتیاز می باشد.

یادآوری ۲: ارائه گواهینامه تائید صلاحیت و تمامی سوابق بیمه الزامی است.

ج) دارا بودن ساختار کنترل کیفی بر حسب تعداد نیروی انسانی فعال با حکم کارگزینی واحد تولیدی. (با احتساب یکی از موارد زیرحداکثر۴ امتیاز)

تعداد کارکنان واحد سیستم مدیریت کیفیت امتیاز
۵-۲ ۲
۱۰-۶ ۳
۱۰ به بالا ۴
۱۲- ارتقای سطح فناوری، تکنولوژی و چگونگی روش ساخت و تولید که منجر به مواردی نظیر افزایش کیفیت، تولید انبوه، کاهش قیمت تمام شده، کاهش ضایعات  می گردد. (با ارائه مدارک و مستندات به اداره کل استان) عقد قرارداد علمی و تحقیقاتی در طی دوره ارزیابی با مراکز علمی، دانشگاهی یا مراکزدانش بنیان، پارک های علمی و فناوری قرارداد علمی و تحقیقاتی در راستای بهبود فرآیند کیفیت (با ارسال تصویر قرارداد، مدارک و مستندات و گزارش انجام کار) (حداکثر ۴ امتیاز)

یادآوری ۱: تائید تمامی گزارش ها توسط اداره کل استان الزامی است.

یادآوری ۲: امتیاز بند فوق در شورای راهبری بررسی و صحه گذاری می شود.

۱۳- دارا بودن مدارک و شواهدی دال بر انجام کار تحقیقاتی مرتبط با ارتقاء کیفیت رشته صنعتی مورد نظر در طول دوره ارزیابی. (حداکثر ۱۰ امتیاز)

۱۳-۱ ثبت اختراع مرتبط (حداکثر۴ امتیاز)

۱۳-۲ چاپ مقالات به صورت یکی از موارد زیر: (حداکثر ۶ امتیاز)

الف) مقاله علمی پژوهشی نمایه شده در (I.S.I.)[1]و [۲](I.S.C). (به ازای هر مقاله۳ امتیاز)

ب) چاپ مقاله در مجلات علمی و پژوهشی معتبر که توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری معرفی شده باشد. (به ازای هر مقاله ۲ امتیاز)

ج) چاپ مقاله در مجلات علمی و ترویجی معتبر که توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری معرفی شده باشد. (به ازای هر مقاله۱ امتیاز)

یادآوری ۱: چنانچه ثبت اختراع و چاپ مقاله با عنوان فرد حقیقی باشد صرفاً با ارائه رضایت نامه شخص حقیقی و سابقه بیمه فرد مذکور در آن واحد مورد تأیید می باشد.

یادآوری ۲: در صورتی ثبت اختراع و چاپ مقاله مشمول امتیاز می گرددکه واحد مذکور قبلاً جهت کسب مقام ملی و استانی از آن بهره نبرده باشد.

۱۴- واحدهای تولیدی که حدنصاب امتیاز را کسب کرده و پرونده آنها در کمیته تخصصی مطرح می شود، به تشخیص آن کمیته باید مورد ممیزی قرار گیرند.

 

 

Powered by WordPress | Theme Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to bazanoclegowa.republika.pl/, Hockey Trade Rumors and Magazine WordPress Themes
طراحی سایت و بهینه سازی توسط خورشید تابان الکا
کلیه حقوق محفوظ است. | © 2019 اداره کل استاندارد استان قم