امروز: سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶
اداره کل استاندارد استان قم

عوامل، ضوابط و امتیازات ارزیابی انتخاب واحدهای نمونه استانی سال ۹۳

استانداردها تراز کننده میدان رقابت

عوامل، ضوابط و امتیازات ارزیابی انتخاب واحدهای نمونه استانی سال ۹۳

۱–  استمرار در حفظ پروانه کاربرد علامت استاندارد (عدم تعلیق و یا ابطال). (هر سال یک امتیاز  و حداکثر ۱۰ امتیاز)

یادآوری : واحد نباید برای دیگر محصولات تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد در طول دوره ارزیابی تعلیق و یا ابطال شده باشد ، در صورت تعلیق یا ابطال شدن محصولات تولیدی دیگر واحد تولیدی مورد ارزیابی ، واحد مذکور از فرآیند انتخاب واحد نمونه حذف می گردد .

۲- انطباق با ویژگی های استاندارد ها به استناد نتایج آزمون.   ( حداکثر ۱۹  امتیاز )

             الف) به ازای هر نقص عمده کسر ۵ امتیاز. (حداکثر ۲ نقص عمده )

             ب) به ازای هر نقص جزئی کسر ۳ امتیاز .( حداکثر ۴نقص جزئی ) (حداکثر ۹ امتیاز)

یادآوری۱: در صورت وجود نقص بحرانی‌و یا سه نقص عمده و یا ۵ نقص جزئی‌در طول دوره ارزیابی، واحد مذکور از شرکت درفرآیند انتخاب واحد نمونه حذف می گردد.

یادآوری۲: حداقل ۳ سری نتیجه آزمون  بررسی و ارسال گردد .

۳- دارابودن گواهینامه های رسمی سیستم مدیریت  معتبر در سطح ملی و بین المللی. ( هر گواهی نامه ۴امتیاز حداکثر ۱۲ امتیاز )

یادآوری : گواهینامه ای که مدت اعتبار چند ساله داشته و از تاریخ صدور آن نیز یک سال گذشته باشد لازم است تا مدارک تائید ممیزی مراقبتی آن، به منظور صحه گذاری اعتبار به روز، به همراه گواهینامه اصلی ارسال گردد.

۴- شاخص انرژی، در صورتی که یکی از شرایط زیر را دارا باشد.( ۵ امتیاز) :

الف ) واحدهای تولیدی سازنده تجهیزات انرژی بر که رتبه انرژی تعیین شده توسط موسسه برای محصول تولیدی مورد نظر از رتبه B کمتر نباشد.

ب) معیار مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی فرآیند واحد مورد نظر در حد معیارهای تعیین شده در استاندارد مربوطه باشد.

یادآوری ۱ : در خصوص محصول یا فرآیندهایی که در حال حاضر شاخص انرژی با توجه به  بند ۶-۱۱-۴ روش اجرایی  (ویرایش ۴) برای آن تعیین نشده است یا کاربرد ندارد ۵ امتیاز نیز منظور گردد.  همچنین جهت تهیه فهرست فرآیند و محصولاتی انرژی بر به سایت سازمان  ملی استاندار ایران به آدرس زیر رجوع شود.

http://www.isiri.org 

قسمت  فعالیتها

شاخه اطلاعات مربوط به استانداردهای برچسب انرژی

زیر شاخه های:

 ۱-فهرست  استانداردهای مربوط به تجهیزات انرژی بر

۲- فهرست استانداردهای تعیین معیارمصرف انرژی درصنایع انرژی‌بر

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با اداره کل نظارت بر اجرای استانداردهای خدمات و معیارهای مصرف انرژی تماس حاصل نمایید.

یادآوری ۲: صرفاً مدارک مورد تائید شرکتهای بازرسی فنی مربوط، ملاک خواهد بود.

۵-  در خصوص آزمایشگاههای همکار صرفاًً به یکی از  شرایط زیر امتیاز تعلق می گیرد:

الف) دارا بودن گواهی نامه تایید صلاحیت آزمایشگاه بر اساس روش اجرایی موسسه.(۴ امتیاز )

ب) دارا بودن گواهی پذیرش درخواست  صدور گواهی نامه  ۱۷۰۲۵  توسط مرکز ملی تائید صلاحیت ایران. (۵ امتیاز)

ج) دارا بودن گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه براساس استاندارد ۱۷۰۲۵ از مراجع اعتباردهی ملی و بین المللی معتبر. (۱۰ امتیاز)

جدول امتیاز آزمایشگاه همکار

گواهی تائید صلاحیت آزمایشگاه     همکار براساس روش اجرایی

گواهی پذیرش درخواست  صدور گواهی نامه  ۱۷۰۲۵  (ارسال نامه رسمی)

گواهی تائید صلاحیت آزمایشگاه

همکار  بر اساس استاندارد ۱۷۰۲۵

۴

۵

۱۰

 

۶-  میزان فعالیتهای آموزشی موثر در راستای بهبود کیفیت محصول و سیستم های مدیریت کیفیت بر اساس  متوسط سرانه آموزش. ( به ازای هر نفر ۵ ساعت، یک امتیاز،  حداکثر۱۰ امتیاز )

متوسط سرانه آموزش=۵/(مجموع کل نیروی انسانی که دارای سوابق بیمه می باشند / کل ساعات آموزشی   )

 

یادآوری: ارائه تقویم آموزشی  به  همراه  کنترل مدارک و مستندات رسمی از قبیل تصویر قراردادهای آموزشی و مقایسه دوره های برگزار شده با تقویم آموزشی، و سوابق بیمه به اداره کل استان مربوطه در طول دوره ارزیابی الزامی است.

۷-  استمرار حضور و آموزش مسئولین کنترل کیفیت. (حداکثر ۱۰ امتیاز) :

       الف ) به ازای هر سال حضور ۵/۰ امتیاز ) حداکثر ۳ امتیاز).

        ب ) آموزش مرتبط و مصوب موسسه در طول ارزیابی به ازای هر ۲۰ ساعت ۱ امتیاز. (حداکثر۳ امتیاز)

      ج) ارائه گواهی نامه تایید صلاحیت مسئول کنترل کیفیت به همراه ارائه مدارک سابقه کار  به ازاء هر سال ۴/۰ امتیاز. ( حداکثر ۴ امتیاز)

۸–    ارتقاء سطح تکنولوژی و چگونگی روش ساخت و تولید که منجر به مواردی نظیر افزایش کیفیت، تولید انبوه، کاهش قیمت تمام شده، کاهش ضایعات، جلوگیری از دوباره کاری می گردد.( با ارائه مدارک و مستندات به اداره کل استان) همچنین در صورتیکه واحد تولیدی در طی دوره ارزیابی  با مراکز علمی ، دانشگاهی یا  مراکزدانش بنیان، پارک های علمی و فناوری  قرارداد علمی و تحقیقاتی در راستای بهبود فرآیند کیفیت داشته باشند.(با ارسال  تصویر عقد قرارداد، مدارک و مستندات و گزارش انجام کار ) ( حداکثر ۱۰ امتیاز)

یادآوری: امتیاز بند “۶-۱۱-۸” در شورای راهبری بررسی و صحه گذاری می شود.

۹- دارا بودن مدارک و شواهدی دال بر انجام کار تحقیقاتی مرتبط با ارتقاء کیفیت رشته صنعتی مورد نظر در طول دوره ارزیابی. (۱۴ امتیاز):

ثبت اختراع مرتبط(حداکثر ۲ امتیاز)،

تدوین استانداردهای کارخانه ای ثبت شده ( به ازاء هر استاندارد یک امتیاز و حداکثر ۳ امتیاز) ،

مشارکت فعال در تدوین و تجدید نظر استانداردهای ملی، منطقه ای و یا بین المللی(به ازاء هر استاندارد یک امتیاز و حداکثر تا ۳ امتیاز)،

چاپ مقالات به صورت یکی از موارد زیر (حداکثر ۶ امتیاز) :

          الف) چاپ مقاله در مجلات علمی و پژوهشی معتبر که توسط وزارت علوم  معرفی شده باشد به ازاء هر مقاله ۲ امتیاز محسوب می گردد.

ب) مقاله علمی پژوهشی نمایه شده در (I.S.I.)[1]و [۲](I.S.C)) به ازاء هر مقاله ۳ امتیاز محسوب می گردد.  

ج) چاپ مقاله در مجلات علمی و ترویجی معتبر که توسط وزارت علوم معرفی شده باشد به ازاء هر مقاله ۱ امتیاز محسوب می گردد.

یادآوری : تمام موارد فوق الذکر در صورتی امتیازات را کسب می نماید که با عنوان واحد تولیدی مورد ارزیابی و در طول دوره ارزیابی به ثبت رسیده باشد.

یادآوری: تمام گواهینامه ها و مدارک ارسالی درارتباط با موارد ذکر شده در بند (۶-۱۱) از نظر تاریخ اعتبار آن مدرک، باید دارای اعتبار به روز  باشد.

 [۱].  بانک اطلاعاتISI  موسسه اطلاعات علمی ( Institute for Scientific Information ) مرکزی برای فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجلات علمی

منتشره در دنیا به منظور تبادل اطلاعات میان پژوهشگران مختلف می باشد.

[۲]. (ISC) Islamic World Science Citation Center پایگاه استنادی علوم جهان اسلام.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تصویر کپچا

*

Powered by WordPress | Theme Designed by: NewWpThemes.com | Thanks to http://bazanoclegowa.republika.pl/, Hockey Trade Rumors and freewpthemesblog.com
طراحی سایت و بهینه سازی توسط خورشید تابان الکا
کلیه حقوق محفوظ است. | © 2017 اداره کل استاندارد استان قم